درسهایی از قرآن

درس اوّل:آشنایی با صامت ها و مصوّت ها

صامت ها

صامت ها آواهایی هستند که در هنگام تولید آن ها،هوا در نقطه ای از اندام های گویایی به مانع برخورد می کند؛ یا مجرای عبور هوا تنگ شده و ایجاد سایش می نماید.

صامت ها می توانند در ابتدای واژه ها قرار گیرند ، یعنی نخستین صدایی که در واژه، شنیده می شود همان صامت می باشد . مقصود از صامت ها، حروف یا الفبای زبان است.

الفبای زبان عربی از 28 حرف تشکیل می شود که هر حرف شکل، نام و تلفّظ ویژه ی خود را دارا است.

شکل و نام الفبای زبان عربی عبارت است از: 

نام

شکل

ردیف

نام

شکل

ردیف

ضاد

ض

15

الف

ا

1

طاء

ط

16

باء

ب

2

ظاء

ظ

17

تاء

ت

3

عین

ع

18

ثاء

ث

4

غین

غ

19

جیم

ج

5

فاء

ف

20

حاء

ح

6

قاف

ق

21

خاء

خ

7

کاف

ک

22

دال

 

د

8

لام

ل

23

ذال

ذ

9

میم

م

24

راء

ر

10

نون

ن

25

زاء

ز

11

هاء

ه

26

سین

س

12

واو

و

27

شین

ش

13

یاء

ی

28

صاد

ص

14

 

یاد سپاری:1:اوّلین حرف از الفبای زبان عربی، الف می باشد که خود بر دو گونه است:

1-الف حرکت پذیر که نام دیگر آن همزه است.

2-الف حرکت ناپذیر که همان الف مدّی یا صدای کشیده می باشد.

آن چه در بخش صامت ها وجود دارد ،همزه است و الف مدّی یکی از مصوّت است که در جای خود بیان خواهد شد.

همزه گاهی به صورت (ا) و گاهی به صورت (ء)می آید و گاهی علامت همزه (ء) رو یا زیر همزه ی متحرّک قرار می گیرد ،(أَ-إِ-أُ)

یادسپاری 2:در تلفظ اسامی حروفی که به همزه ختم می شوند ، برای سهولت در قرائت ،همزه ی تلفظ نمی شود . مانند حرف ب که باء نوشته می شود ولی بدون همزه (با) خوانده می شود.

یادسپاری3:از میان حروف عربی تنها تلفظ ده حرف با زبان فارسی تفاوت دارد و آن حروف عبارتند از :

(ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، و) که در بحث تمایز حروف به بیان تلفظ آن ها خواهیم پرداخت .

حروف مقطّعه

از مجموع 114 سوره ی قرآن کریم 29 سوره با حروف مقطّعه آغاز می شود که آن حروف به صورت جدا جدا و با اسم خود خوانده می شود .

حروف مقطّعه بدون تکرار 14 حرف عربی است که عبارتند از :(ا،ح،ر،س،ص،ط،ع،ق،ک،ل،م،ن،ه، ی) این حروف ، برای سهولت یادگیری در جمله ی (صِراطُ عَلیًّ حَقُّ نُمَسَّکُه ) گرد آوری شده استُ. 

خوانده مي شود

نوشته مي شود

تعداد حروف

صاد

ص

 

يك حرفي ها

قاف

ق

نون

ن

طاها

طه

 

 

دو حرفي ها

طاسين

طس

ياسين

يس

حاميم

حم

الف لام ميم

الم

 

سه حرفي ها

الف لام را

الر

طا سين ميم

طسم

الف لام ميم صاد

المص

 

چهار حرفي ها

الف لام ميم را

المر

كاف ها يا عين صاد

كهيعص

 

پنج حرفي ها

حا ميم عين سين قاف

حم عسق

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ساعت 18:56  توسط زهرا اكبرپور سراسكانرود  |